Du är här: Start / Politik & fakta / Överklaga kommunala beslut

Överklaga kommunala beslut

Om du vill klaga på ett beslut som har fattas av kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på om kommunen hade rätt att fatta beslutet (s k kommunalbesvär) eller om man tycker att själva beslutet var felaktigt (s k förvaltningsbesvär).

Som kommunmedlem kan du överklaga ett beslut när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut skall fattas.

Laglighetsprövning

En laglighetsprövning skall lämnas skriftligen till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då det tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla att protokollet där beslutet finns har justerats. Kommunens officiella anslagstavla finns vid förvaltningsbyggnadens stora entré.

Ett överklagat beslut skall upphävas, om:

  • det inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Om ett överklagande godkänns, kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras. Ärendet måste således tas upp på nytt.

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär, till exempel vid beslut om bygglov eller socialt bistånd.

Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du skall göra för att överklaga, kommunen skall ge såkallad besvärshänvisning genom vilken du får veta hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande.

Ett förvaltningsbesvär ska lämnas in till myndigheten som fattat beslutet inom tre veckor räknat från det datum du fick beslutet. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

En översikt över kommunens nämnder och förvaltningar hittar du här.

Sidan uppdaterad den 17 december 2013

Lämna synpunkt på sidan